O společnosti

Česká kriminologická společnost (ČKS) je zapsaný spolek, který vznikl v roce 2012 s cílem podporovat rozvoj kriminologie jako samostatného a svébytného vědního oboru v České republice a umožnit intenzivní spolupráci mezi odborníky, kteří se zabývají kriminalitou a dalšími sociálně patologickými jevy. Ke splnění tohoto poslání ČKS organizuje národní i mezinárodní konference, semináře, přednášky a kurzy, spolupracuje s odbornými společnostmi, institucemi a organizacemi obdobného zaměření v České republice i v zahraničí, podporuje kriminologický výzkum a šíření, publikování a popularizaci kriminologicky relevantních informací a poznatků a podporuje výuku kriminologie na středních policejních a příbuzných školách a na vyšších odborných a vysokých školách.

Členem ČKS se může stát odborník v oboru kriminologie nebo v jiném příbuzném oboru, stejně jako osoba, která působí v oblasti kontroly kriminality a kriminologické poznatky při své práci využívá. Společnost je otevřena také studentům vyšších odborných a vysokých škol se zájmem o kriminologii. Členství vzniká rozhodnutím Výboru ČKS na základě písemné přihlášky. Podmínkou členství je i placení příspěvku.

V současné době má společnost 177 členů.

Výbor ČKS

  • předseda - PhDr. Miroslav Scheinost (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)
  • místopředseda - Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (Filozofická fakulta UK Praha, katedra sociologie)
  • výkonný tajemník - PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)
  • Mgr. Hana Fidesová, Ph.D. (Klinika adiktologie 1. LF a VFN Univerzity Karlovy v Praze)
  • PhDr. Petr Pojman, Ph.D. (Pražský institut bezpečnostních studií, Ukrainian Peacebuilding School, FSV UK a Sankt-Petěrburgské centrum deviantologie)
  • Mgr. Jan Rozum (Institut pro kriminologii a sociální prevenci)
  • Prof. JUDr Helena Válková, CSc. (Filozofická fakulta UK Praha, katedra sociální práce / poslankyně Parlamentu ČR)